Partnerzy


Sekcja Psychologii Sądowej

Sekcja Psychologii Sądowej działa w ramach Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ od grudnia 2007. Powstała po to, aby studenci mogli rozwijać wspólnie zainteresowania w obszarzepsychologii sądowej.

Dorobek organizacyjny sekcji to m. in. debaty, panele eksperckie otwarte spotkania naukowe, a także prowadzenie własnych badań naukowych (m.in. wywiad poznawczy, seksuologia sądowa). Sztandarowym projektem jest Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, która w tym roku (po raz pierwszy w charakterze międzynarodowym) odbywa się już po raz trzeci. W skład sekcji wchodzą doktoranci, absolwenci i studenci Instytutu Psychologii UJ, studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ, a także studenci Instytutu Socjologii UJ oraz Instytutu Pedagogiki UJ.

Strona www: www.psychologiasadowa.pl
Adres email: sekcja.sadowa@gmail.com


Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ

Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ jest organizacją o bogatej, ponad 25- letniej tradycji. Dziś Członkowie Koła działają głównie w trybie projektowym.Członkowie Koła Naukowego zgromadzeni są wokół ideału świadomego studiowania, każącego wciąż ponawiać pytanie nie tyle “jak uprawiać psychologię”, a raczej “co znaczy być psychologiem”.

W obrębie zainteresowań Koła leży więc między innymi konfrontowanie oczekiwań wobec psychologów z możliwościami psychologii jako nauki do wychodzenia tym oczekiwaniom naprzeciw. Zachowanie podziału pracy na sekcje przedmiotowe gwarantuje Członkom Koła możliwość realizacji naukowych pasji, a nauce płodną różnorodność podejmowanych problemów.

Strona www:  apple.phils.uj.edu.pl/knsp
Adres email: b.wojdala@gmail.comInstytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr J. Sehna w Krakowie


Iustitia et Scientia” – Sprawiedliwość i Nauka to dewiza Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna w Krakowie.

Działalność Instytutu związana jest z naukami sądowymi, rozumianymi jako nauki pomostowe, czyli wywodzące się z nauk przyrodniczych, inżynierskich i społecznych, zaadaptowanych dla potrzeb nauk sądowych.

Do zadań statutowych Instytutu należy prowadzenie zarówno działalności badawczej w zakresie nauk sądowych, jak też opracowywanie opinii dla sądów i prokuratur w poszczególnych sprawach karnych i cywilnych, a także podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i popularyzacji nauk sądowych, szczególnie wśród prawników, praktyków wymiaru sprawiedliwości.

Strona www: www.ies.krakow.pl
Adres email: ies@ies.krakow.plInstytut Psychologii UJ

Instytut Psychologii UJ jest jednym z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych w swojej dziedzinie ośrodków naukowych w Polsce. W jego krótkiej, acz bogatej historii złotymi zgłoskami zapisały się osoby takie jak W. Heinrich, S. Szuman, W. Szewczuk, M. Przetacznik- Gierowska, czy S. Suchoń.

Pracownicy IPs. są częstymi gośćmi, jak również organizatorami konferencji naukowych oraz projektów badawczych o światowym wydźwięku. Obecnie w murach Instytutu około 1000 studentów kształci się w ramach dostępnych 9 ścieżek specjalizacyjnych.

Strona www:  www.psychologia.uj.edu.pl
Adres email: ip.informacja@gmail.com


Rada Kół Naukowych


RKN Jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli kół naukowych zarejestrowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się rozdzielaniem funduszy przeznaczonych na działalność kół, pomaga w komunikacji między kołami, koordynuje ich działanie oraz reprezentuje je wobec władz uczelni i innych instytucji.

Rada Kół Naukowych UJ oprócz zadań administracyjnych stawia sobie za cel promocję studenckiego ruchu naukowego – zarówno w Polsce jak i zagranicą. Służyć temu mają spotkania z reprezentantami innych uczelni oraz specjalna platforma internetowa Prace RKN UJ koordynuje Przewodniczący Rady wybierany spośród prezesów kół na roczną kadencję. Towarzyszy mu Wiceprzewodniczący oraz dwóch członków Zarządu – ds. organizacyjnych i kontaktów zewnętrznych.

Strona www: www.rkn.uj.edu.pl
Adres email: hubert.wieckowski@gmail.comFundacja Bratniak


Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego “Bratniak” została powołana do życia aktem notarialnym 12 lutego 1992 roku. Fundatorami byli: prof. Lucjan Suchanek, Rektor ds. Studiów, reprezentant Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Janusz Boś, Witold Ryś,  Jerzy Roś, Edward Rysiewicz, Grzegorz Wątroba (Murzański) - reprezentujący środowisko akademickie uczelni.

Głównym celem działalności Fundacji, określonym w Statucie jest poprawa warunków socjalno – bytowych środowiska akademickiego, wspieranie związanych z tym środowiskiem inicjatyw naukowych, kulturalnych i artystycznych.


Strona www: www.bratniak.krakow.pl
Adres email: zarzad@bratniak.krakow.pl